blog

Početna / Osnovni računovodstveno-knjigovodstveni pojmovi

pojmovi knjigovodstvo

Osnovni računovodstveno-knjigovodstveni pojmovi

Izgleda kao da svaka industrija/privredna oblast ima svoj tajni jezik. Ni oblast kojom se mi bavimo nije izuzetak. “Knjigovodstvena industrija”, koristi termine koje nije teško ni naučiti ni zapamtiti. Vlasnici preduzeća treba da poznaju osnovne računovodstveno-knjigovodstvene pojmove. Ako želite da imate tačnu komunikaciju sa vašim knjigovođom, ili možda i sami želite da se bavite ovim poslom, vreme je da „zasučete rukave“.

Osnovni računovodstveno-knjigovodstveni pojmovi:

– Preduzetnik
– “Paušalac”
– DOO
– PDV
– Knjigovodstvo
– Računovodstvo
– PIB
– Bilans stanja
– Osnovna sredstva
– Obrtna sredstva
– Obaveze društva
– Kapital
– Bilans uspeha
– Prihodi i profit
– Rashodi
– Porezi
– Doprinosi
– Bruto i neto zarada
– “Minimalac”
– Kalkulacija
– Faktura i profaktura

Šta je preduzetnik

Preduzetnik je fizičko lice, koje obavlja zakonom odobrenu delatnost u cilju sticanja prihoda. Preduzetnik za obavljanje delatnosti nastupa samostalno i odgovara državi celokupnom svojom imovinom. Može se oporezivati paušalno ili na osnovu rezultata iz poslovnih knjiga, koje je u obavezi da vodi.

Šta je “paušalac”

Mogućnost paušalnog oporezivanja mogu imati samo oni preduzetnici koje se bave određenim delatnostima i čiji godišnji prihodi ne prelaze 6 miliona dinara. Nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga, a javne dažbine plaćaju u fiksnom, “paušalno “ utvrđenom iznosu.

Šta je DOO

Društvo sa ograničenom odgovornošću je najrasprostranjeniji oblik privrednog društva, koje osniva jedno ili više pravnih ili fizičkih lica. Osnivači, tj. članovi privrednog društva ne odgovaraju za obaveze društva, oni snose rizik poslovanja do visine unetog uloga u društvo.

Šta je PDV

Porez na dodatu vrednost (PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodnje i prometa robe ili usluga, kao i na uvoz dobara. U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti, koji je dodat u toj fazi.

Šta je knjigovodstvo

Knjigovodstvo je računski osnov računovodstva, kojim se obuhvata registrovanje poslovnih promena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima, a na osnovu pisanih isprava, tj. dokumenata.

Šta je računovodstvo

Računovodstvo je širi pojam, koji pored knjigovodstva obuhvata i računovodstveno planiranje, kontrolu i analizu, koje obezbeđuju informacije u vezi sa poslovnjem.

Šta je PIB

Poreski identifikacioni broj (PIB) je jedinstveni broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu, za sve javne prihode. PIB dodeljuje Poreska uprava radi identifikacije poreskih obveznika.

Šta je bilans stanja

Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine i izvoru finansiranja te imovine privrednog društva na određeni dan. Bilans stanja je tabelarni prikaz aktive i pasive, pri čemu je uvek: AKTIVA = PASIVA. Aktiva se sastoji od stalne imovine i obrtnih sredstava, a pasiva se sastoji od kapitala i obaveza.

Šta su osnovna sredstva

Osnovna sredstva obuhvataju poslovnu imovinu, materijalnu i nematerijalnu, koja se u poslovnom procesu koristi (troši) duže od godinu dana (odnosno jednog proizvodnog ciklusa). Osnovna sredstva treba da budu vrednosno značajna. Šta je vredno a šta ne određuje svako pravno lice i preduzetnik u skladu sa specifičnostima i potrebama svog biznisa u okviru Pravilnika o računovodstvu).

Šta su obrtna sredstva

Obrtna sredstva su deo poslovnih sredstava društva, neophodnih za obavljanje delatnosti. Osnovna karakterisitka obrtnih sredstava je njihovo jednokratno trošenje. Obrtna sredstva celu svoju vrednost prenose na gotove proizvode ili usluge odjednom, što je razlika u odnosu na stalna sredstva. Obrtna sredstva u toku poslovanja menjaju oblik od novca, preko sirovina, pomoćnog materijala, poluproizvoda, potraživanja do ponovnog obrta do novca itd.

Šta su obaveze društva

Obaveze društva predstavljaju pozajmljena (tuđa) sredstva (u bilansu se iskazuju po osnovu prošlih događaja ili odluka), a čije izmirenje će imati za posledicu odliv ekonomskih vrednosti iz društva. Mogu biti dugoročne i kratkoročne. Dugoročne obaveze su npr. dugoročni krediti, obaveze po osnovu dugoročnih hartija od vrijednosti… Dugoročne obaveze dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana njihovog nastanka. Kratkoročne obaveze su npr. kratkoročni krediti, obaveze prema dobavljačima, obaveze iz specifičnih poslova, obaveze za zarade i naknade zarada, obaveze za poreze, kamate dividende itd.

Šta je kapital

Kapital je vrednost koja se ulaže u neku ekonomsku delatnost sa namerom da se ostvari dobit. Čini ga osnovni kapital (novčani i nenovčani) i neraspoređena dobit. Knjigovodstvena vrednost kapitala je matematička razlika između obaveza i sredstava.

Šta je bilans uspeha

Bilans uspeha je finansijski izveštaj, u kom su prikazani svi prihodi i rashodi privrednog društva sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (dobitak ili gubitak) u određenom vremenskom periodu.

Šta su prihod i profit

Prihod (u ekonomiji i finansijama) društva označava svaku realizaciju prometa roba ili usluga. Profit je deo prihoda kada se od njega oduzmu troškovi poslovanja.

Šta su rashodi

Rashodi su sva smanjenja ekonomskih koristi u toku obračunskog perioda nastala u obliku odliva ili smanjenja imovine a povećanja obaveza, što za posledicu ima smanjenje sopstvenog kapitala ili neto imovine.

Šta je porez

Porez je novčana obaveza prema državi koja nije praćena protivuslugom, koju bi od nje primio platilac poreza. Porezi su instrument javnih prihoda jedne države.

Šta su doprinosi

Doprinosi su finansijski instrument koji koristi neka država da bi osigurala novčana sredstva za neki javni rashod (npr. penzije, novčane naknade, medicinske usluge itd.). Osnovni izvor finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja predstavljaju doprinosi.

Šta je bruto a šta neto zarada

Bruto zarada sadrži neto zaradu koju zaposleni “nosi kući” uvećanu za porez i doprinose koje plaća zaposleni iz zarade.

Šta je “minimalac”

“Minimalac” je najmanji i zagarantovan iznos koji je poslodavac u obavezi da isplati radniku koji je kod njega zaposlen sa punim radnim vremenom.

Šta je kalkulacija

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava kojom se evidentira postupak formiranja nabavne cene, cene koštanja i(ili) prodajne cene proizvoda, robe ili usluge. Neophodan je dokument da bi se roba stavila u promet.

Šta je faktura a šta profaktura

Faktura tj. račun je dokument koji prodavac dobara ili pružalac usluga izdaje kupcu dobara ili korisniku usluga. U njemu se navode osnovi podaci prodavca i kupca, nazivi, količine i cene proizvoda ili usluga. Račun obavezno sadrži datum nastalog prometa robe ili usluge.

Profaktura tj. predračun je dokument kojim privredni subjekt samo daje cenovnu ponudu za određeno dobro ili uslugu potencijalnom kupcu. Ona može da bude osnov za plaćanje robe ili usluge koje još uvek nisu isporučene. Ako dođe do uplate potrebno je izdati fakturu.

Nadamo se da smo vam odgovorili na pitanje Šta je…? ako imate još neku nedoumicu, slobodno nam postavite pitanja na marina@sinestezija.rs

Želimo vam dobru poslovnu godinu!!!

Sinestezija TIM

 

Besplatna procena
troškova